Petla while


Pętla to taka konstrukcja, która pozwala na wykonywanie tej samej instrukcji, aż zostanie spełniony zadany przez nas warunek. W języku C są dostępne 3 rodzaje pętli: while, do while oraz for. W tej lekcji omówimy pierwszą i drugą.

while(warunek){
 instrukcje;
}

Instrukcje zawarte w nawiasach klamrowych są powtarzane tak długo, jak wyrażenie zawarte w nawiasach () jest różne od 0.

#include <stdio.h>

int main(){
 int i = 0;
 while(i < 20){
  i++;
  printf("%4d", i);
  if(i % 5 == 0)
   putchar('\n');
 }
 return 0;
}

Program wypisuje na ekran liczby od 1 do 20. Instrukcja i % 5 oblicza resztę z dzielenia i przez 5, natomiast putchar wypisuje pojedynczy znak. W tym przypadku jest to znak nowej linii.

Zanim przejdziemy do innych pętli, warto zwrócić uwagę na pewien istotny szczegół. W while najpierw jest sprawdzany warunek w pętli, a jeśli ten jest spełniony, to zostają wykonane instrukcje zawarte w pętli. Jeśli przy pierwszym sprawdzeniu warunek będzie fałszywy, to pętla w ogóle się nie wykona.

Pętla do while różni się od while, tym że warunek jest sprawdzany po pierwszym wykonaniu pętli. Zatem pętla wykona się co najmniej raz.

do{
 instrukcje;
}while(warunek);

Ćwiczenie

Zmień poniższy kod tak, aby wyświetlał tablicę od 1 do 100. W jednym wierszu tabliczki powinno znajdować się 10 liczb (czyli w pierwszej kolumnie będą 1, 11, 21 itd.). Podczas pisania nie zmieniaj instrukcji printf.


Copyright © learn-c.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy